Regulamin zamówień

Regulamin zamówień

Regulamin firmy Horsecka Jewelry:

Zasady wykonywania przedmiotów jubilerskich na zamówienie Klienta

 

I.

Zasady ogólne

 

1.      Firma Horsecka Jewelry (zwana dalej HJ) wykonuje biżuterię i inne przedmioty jubilerskie, według własnych wzorów i projektów, które prezentuje na stronie internetowej www.horseckajewelry.com, w wydawanych katalogach, oraz w innych miejscach wskazanych na podanej stronie internetowej, jako miejsca prezentacji tych przedmiotów.

 

2.      Składając zamówienie Klient akceptuje fakt, iż:

a)      stosowane techniki i technologie uniemożliwiają zachowanie identyczności powtarzanych przedmiotów. Przede wszystkim istnieje ograniczona możliwość odtworzenia rysunku powierzchni kształtowanych ogniem, kolorów nadawanych w procesie ogniowego barwienia metali oraz ręcznego nakładania oksydy, lub innych preparatów barwiących,

b)      HJ nie zapewnia identyczności koloru, kształtu i szlifu użytych kamieni naturalnych bądź syntetycznych, aczkolwiek stopień podobieństwa użytych kamieni w stosunku do egzemplarza wzorcowego powinien być na tyle wysoki, aby wykonany przedmiot wykazywał bardzo znaczne podobieństwo.

 

3.      Jeżeli wybór kamieni jubilerskich używanych w wykonaniu przedmiotów jubilerskich odbywa się w drodze korespondencyjnej, poprzez akceptację zdjęć kamieni, HJ nie ponosi odpowiedzialności za różnice kolorystyczne będące skutkiem różnic w używanym przez strony sprzęcie komputerowym i specyfiki zdjęć.

 

4.      Przedmioty wykonane na zamówienie nie podlegają zwrotowi, ani wymianie.

 

II.

Składanie zamówień

 

1. Niezbędnymi elementami zamówienia są wskazania:

a)    przedmiotu zamówienia - poprzez podanie jego numeru lub nazwy według informacji zawartych w katalogu lub na stronie internetowej HJ bądź dokonanie opisu przedmiotu,

b)    materiałów z jakich przedmiot ma być wykonany,

c)    wstępnej ceny przedmiotu i ewentualnych dodatkowych czynników cenotwórczych,

d)    wymiarów przedmiotu, przy czym - jeśli Klient dokonuje samodzielnego ustalenia wymiarów przedmiotu - HJ nie ponosi odpowiedzialności za poprawność dokonanego wymiaru,

e)    terminu wykonania przedmiotu i ewentualnych dodatkowych czynników mogących mieć wpływ na termin realizacji przedmiotu,

f)     kwoty zaliczki, która wynosi 45% wstępnej ceny przedmiotu,

g)    sposobu odbioru wykonanego przedmiotu i sposobu zawiadomienia Klienta o wykonaniu przedmiotu.

 

2.      Zamówienie uważa się za złożone jeśli w drodze wymiany korespondencji elektronicznej bądź pisemnej lub w drodze ustalenia na piśmie w czasie bezpośredniego spotkania z Klientem, doszło do uzgodnienia pomiędzy Stronami wszystkich elementów zamówienia wymienionych w art. II ust. 1. Dokonanie tego uzgodnienia uznaje się za zawarcie pomiędzy Stronami wiążącej Umowy.

 

3.      Jeśli conajmniej część korespondencji dotyczącej ustalania warunków zamówienia odbywała się w formie elektronicznej, do skuteczności zawarcia umowy nie są wymagane podpisy Stron. Jednakże niezbędnym jest wówczas podanie przez Klienta Jego imienia i nazwiska oraz danych adresowych.

 

III.

Cena

 

1.      Ostateczna cena zamówionego przedmiotu jest ustalana przez HJ w dniu zakończenia jego wykonania.

 

2.      Różnice pomiędzy ceną wstępną, a ceną ostateczną  mogą wynikać z różnic w rozmiarze przedmiotu, jak również z ewentualnego wzrostu ceny materiałów, przede wszystkim metali szlachetnych lub kamieni szlachetnych, których wartość stanowi istotny udział (nie mniej niż 20%) w wartości przedmiotu.

 

3.      Jeśli różnica pomiędzy ceną wstępną, a ceną ostateczną nie przekracza 10% HJ ma obowiązek wskazać przyczyny wzrostu ceny, a jeśli są one skutkiem okoliczności wskazanych w art. III ust. 2 Klient ma obowiązek uiścić różnice pomiędzy wpłaconą zaliczką a ceną ostateczną.

 

 

IV.

Termin wykonania przedmiotu

 

1.      HJ jest zobowiązana wykonać przedmiot w terminie wskazanym w zamówieniu.

 

2.      Termin realizacji zamówienia rozpoczyna się w dniu uznania rachunku bankowego HJ kwotą zaliczki lub w dniu wpłaty gotówkowej zaliczki.

 

3.      HJ nie odpowiada za opóźnienie:

a)   będące skutkiem działania siły wyższej,

b)   przedłużającą się dostawą elementów koniecznych do wykonania przedmiotu, nie znajdujących się w posiadaniu HJ w chwili złożenia zamówienia (np. kamieni jubilerskich), jeżeli Klient został powiadomiony o konieczności dostawy,

c)    wykonaniem czynności, które były niezbędne do wykonania przez inny podmiot (np. cechowanie przedmiotu, uzyskanie urzędowych dokumentów lub certyfikatów, o ile są niezbędne), przy czym HJ zobowiązuje się dołożyć należytej staranności, aby czynności te mogły być wykonane w jak najkrótszym czasie,

d)   wykonaniem czynności, które zlecił Klient, a które nie były niezbędne do realizacji zamówienia. Przyjęcie takich czynności do wykonania musi być potwierdzone przez HJ.

 

4.      Termin realizacji przedmiotu wydłuża się o czas opóźnienia, jeśli jego przyczyną były okoliczności wskazane w art. IV ust. 3, przy czym HJ ma obowiązek zawiadomić o fakcie i przyczynie powstałego opóźnienia, a nadto dołożyć wszelkiej staranności, aby termin opóźnienia był jak najkrótszy.

 

5.      Wykonanie przedmiotu uznaje się za terminowe jeśli w dniu ustalonym jako termin wykonania przedmiotu lub mieszczącym się w terminie dopuszczalnego opóźnienia, HJ zawiadomi Klienta pisemnie, drogą elektroniczną lub w inny sposób uzgodniony z Klientem, o wykonaniu przedmiotu, podając jego ostateczną cenę.

 

V.

Odbiór przedmiotu

 

1.      Odbiór wykonanego przedmiotu następuje poprzez:

a)   bezpośredni, osobisty odbiór przedmiotu w showroomie HJ, lub innym miejscu, które Strony wspólnie ustaliły,

b)   doręczenie przedmiotu przez przedstawiciela HJ lub pocztą kurierską, w miejsce wskazane przez Klienta, o ile Strony uzgodniły ten sposób wydania przedmiotu. Doręczenie na terenie Polski odbywa się na koszt HJ, a poza granice Polski na koszt Klienta. W razie braku doręczenia z przyczyn niezawinionych przez HJ kolejne doręczenia odbywają się na koszt Klienta. Należność za ponowne doręczenie lub doręczenie poza granice Polski, Klient winien uiścić z góry, na żądanie HJ.

 

2.      Warunkiem koniecznym wydania przedmiotu jest uiszczenie jego ostatecznej ceny, gotówkowo, najpóźniej w momencie osobistego odbioru przedmiotu lub przelewem bankowym, przy czym uznanie rachunku bankowego HJ musi nastąpić przed dniem odbioru lub doręczenia przedmiotu.  

 

3.      Klient jest zobowiązany do zapłaty ostatecznej ceny i odbioru przedmiotu, z zachowaniem zasad opisanych w art. V ust. 1 i 2, w terminie do 30 dni od daty zawiadomienia go o wykonaniu przedmiotu. Po tym terminie wykonany przedmiot staje się własnością HJ, a uiszczona zaliczka nie podlega zwrotowi.

 

4.      W razie zaistnienia szczególnych okoliczności, uzasadniających brak możliwości zachowania wskazanego w art. V ust. 3 terminu odbioru, (np. choroba, inne ważne przyczyny losowe) Strony ustalą inny termin odbioru.

 

VI.

Zasady składania reklamacji

 

1.      Wszelkie reklamacje winny być złożone przez Klienta w momencie odbioru przedmiotu, chyba, że wówczas nie istniała możliwość ujawnienia wady będącej przedmiotem reklamacji.

 

2.      Złożoną pisemnie reklamację HJ ma obowiązek rozpoznać bezzwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od daty doręczenia reklamacji.

 

3.      Reklamacja jest uzasadniona jeżeli przedmiot posiada wady konstrukcyjne, został uszkodzony w trakcie transportu lub - z zastrzeżeniem dopuszczalnych odstępstw, opisanych w  art. I - jest niezgodny z zamówieniem.

 

4.      Za wady powstałe w transporcie HJ nie odpowiada jeśli Klient nie dopełnił czynności wymaganych do złożenia reklamacji wobec doręczyciela.

 

5.      O sposobie rozpatrzenia reklamacji HJ ma obowiązek zawiadomić Klienta za pośrednictwem poczty elektronicznej lub pisemnie, w zależności od sposobu, jaki został przyjęty pomiędzy Stronami do komunikowania się.

 

6.      W przypadku pozytywnego rozpatrzenia reklamacji HJ ma obowiązek usunąć wady przedmiotu na własny koszt, w możliwie najkrótszym terminie, według wyboru HJ: poprzez naprawienie przedmiotu, wymianę na przedmiot bez wad lub jego ponowne wykonanie.

 

7.      W razie braku możliwości usunięcia wady, wymiany na przedmiot wolny od wad lub ponownego wykonania przedmiotu HJ ma obowiązek zwrócić uiszczoną cenę, jak również uzasadnione i udokumentowane koszty złożenia reklamacji.

 

8.      HJ nie ponosi odpowiedzialności za mechaniczne uszkodzenia zakupionych przedmiotów oraz uszkodzenia spowodowane nieprawidłową ich pielęgnacją, a nadto za zmiany będące wynikiem naturalnego zużycia przedmiotów i starzenie się pereł. Zanikanie oksydacji jest efektem naturalnego zużycia przedmiotu.

 

VII.

Odstąpienie od umowy

 

1.      W przypadku wykonania przedmiotu jubilerskiego na zamówienie, Klientowi nie przysługuje prawo do odstąpienia od umowy i zwrotu zamówionego produktu, za wyjątkiem przypadków opisanych poniżej.

 

2.      Jeśli różnica pomiędzy ceną wstępną, a ceną ostateczną przekracza 10% Klient ma prawo do odstąpienia od umowy i zwrotu uiszczonej zaliczki, bez prawa Stron do jakichkolwiek, dalszych roszczeń.

 

3.      Odstąpienie od umowy z przyczyn wskazanych  w art. III ust. 3 może nastąpić wyłącznie na piśmie, najpóźniej w terminie 3 dni, po otrzymaniu informacji o wysokości ceny ostatecznej.

 

4.      Klient ma prawo odstąpienia od umowy, jeżeli HJ opóźnia się z wykonaniem przedmiotu więcej niż 3 dni robocze - jeśli przyczyny opóźnienia zostały zawinione przez HJ lub 5 dni roboczych - jeśli przyczyną opóźnienia były inne niż wymienione w art. IV ust. 5, niezawinione przez HJ okoliczności oraz niezależnie od przyczyny opóźnienia - jeśli opóźnienie przekracza 10 dni roboczych.

 

5.      Odstąpienie od umowy z przyczyn wskazanych  w art. IV ust. 3 może nastąpić nie później niż w terminie kolejnych 3 dni roboczych, od dnia w którym powstało prawo odstąpienia od umowy.

 

6.      Oświadczenie o odstąpieniu od umowy powinno być złożone pisemnie lub elektronicznie - za potwierdzeniem odbioru.

 

VIII.

Zmiana regulaminu

 

1.    Zmiana niniejszego Regulaminu nie może skutkować wobec Klientów, którzy złożyli zamówienie wykonania przedmiotu jubilerskiego przez HJ, przed datą zmiany Regulaminu, nawet jeśli zamówienie nie zostało jeszcze potwierdzone przez HJ, chyba, że wprowadzone zmiany są korzystne dla Klientów.

 

2.    Zmieniony Regulamin wchodzi w życie z dniem opublikowania go na stronie internetowej www.horseckajewelry.com.

Making off sesji BLMQ

Making off sesji BLMQ

więcej >>

Making off sesji BLMQ

Pokaz Horsecka Jewelry - Sopot Fashion Days 2011

Pokaz najnowszej kolekcji Prison Horsecka Jewelry, Sopot Fashion Days 2011

więcej >>

Pokaz najnowszej kolekcji Prison Horsecka Jewelry, Sopot Fashion Days 2011

Agnieszka Maciąg o pokazie Horsecka Jewelry, Sopot Fashion Days 2011

Horsecka Jewelry backstage, Sopot Fashion Days 2011

Tomasz Jacyków o pokazie Horsecka Jewelry, Sopot Fashion Days 2011

Jolanta Borowiec o pokazie Horsecka Jewelry, Sopot Fashion Days 2011

Jolanta Czaja o pokazie Horsecka Jewelry, Sopot Fashion Days 2011

© 2011 Horsecka Jewelry