Podstawowe zasady cechowania wyrobów z metali szlachetnych w Polsce

Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa wyroby z metali szlachetnych będące przedmiotem obrotu - tj. udostępniane, nieodpłatnie albo za opłatą, w celu ich używania lub sprzedaży - muszą być oznaczone cechami probierczymi lub posiadać świadectwo badania.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa wyroby z metali szlachetnych będące przedmiotem obrotu - tj. udostępniane, nieodpłatnie albo za opłatą, w celu ich używania lub sprzedaży - muszą być oznaczone cechami probierczymi lub posiadać świadectwo badania.

Metalami szlachetnymi są:

1) platyna, pallad, złoto i srebro,

2) metale z grupy platynowców: iryd, osm, rod i ruten

- w stanie czystym albo w stopach z innymi metalami.

Cecha probiercza jest prawnie chronionym znakiem urzędowym, potwierdzającym zawartość metalu szlachetnego w wyrobie czyli próbę. Próba wyraża stosunek masy czystego metalu szlachetnego zawartego w stopie do masy stopu wyrażony w częściach tysięcznych. I tak np. próba 0,999 oznacza, że na 1 gram stopu przypada 0,999 grama metalu szlachetnego. Dla poszczególnych, niżej wymienionych metali określa się następujące próby:

 

Dla platyny:

         a) 0,999, b) 0,950, c) 0,850;

Dla palladu:

         a) 0,999, b) 0,850, c) 0,500;

Dla złota:

         a) 0,999, b) 0,960, c) 0,750, d) 0,585, e) 0,500, f) 0,375, g) 0,333;

Dla srebra:

            a) 0,999, b) 0,925, c) 0,875, d) 0,830, e) 0,800.

 

Jeżeli w wyrobie występują części z metali szlachetnych o różnych próbach wyrób oznacza się próbą o najniższej z ustalonych wartości.

Do oznaczania wyrobów z metali szlachetnych cechami probierczymi stosuje się następujące rodzaje cech:

1) cechę podstawową, informującą o rodzaju metalu szlachetnego i jego próbie, a także wskazującą urząd, który dokonał oznaczenia;

2) cechę dodatkową, określającą wyłącznie rodzaj metalu szlachetnego;

3) cechę pomocniczą, służącą potwierdzaniu ważności wcześniej umieszczonych polskich cech probierczych;

4) cechę główną, służącą oznaczaniu surowców, półfabrykatów oraz złomu.

 

Litery występujące w cechach określające urzędy probiercze: A-Białystok, B-Bydgoszcz, G-Gdańsk, H-Chorzów, K-Kraków, Ł-Łódź, P-Poznań, V-Wrocław, W-Warszawa, Z-Częstochowa

Cechy mają urzędowo ustaloną formę.

Polskie cechy używane dla platyny:

 

 

Polskie cechy używane dla palladu:

 

 

Polskie cechy używane dla złota:

 

 

 

Polskie cechy używane dla srebra:

 

 

Pozostałe cechy:

 

 

Co do wyrobów jubilerskich, w których masa części wykonanych ze stopu metali szlachetnych jest mniejsza niż: 1 gram dla stopów platyny i złota oraz 5 gramów - dla stopów srebra, nie ma obowiązku ich cechowania.

 

Jeśli w wyrobie występują części z metali nieszlachetnych, które nie można odrębnie oznaczyć, a ich użycie nie jest technologicznie uzasadnione, wyrób oznacza się znakiem "MET".

 

Jego urzędowe oznaczenie:

 

                                  

 

Znak „MET" umieszcza się także na wyrobie:

 

1) zawierającym metale szlachetne, w którym zawartość tych metali jest niższa niż zawartość odpowiadająca najniższej próbie obowiązującej dla danego metalu szlachetnego,

 

2) wykonanym z metali nieszlachetnych, pokrytym powłoką z metali szlachetnych,

 

3) wykonanym z metali szlachetnych, pokrytym powłoką z metali nieszlachetnych.

 

Każdy wyrób z metali szlachetnych poza cechą probierczą jest oznaczany znakiem imiennym tzw. imiennikiem. Jest to indywidualny, zarejestrowany urzędowo znak, pozwalający na identyfikację wytwórcy wyrobu z metalu szlachetnego lub podmiotu wprowadzającego do obrotu wyrób z metalu szlachetnego wytworzony poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

 

Znakiem imiennym Horsecka Jewelry jest znak:

 

                                              

 

Świadectwo badania - dokument potwierdzający zawartość metalu szlachetnego w wyrobie - wydaje się dla wyrobu z metalu szlachetnego w przypadkach:

1) gdy wyrób nie może zostać oznaczony cechą probierczą bez jego uszkodzenia;

2) gdy na wyrobie brak jest miejsca na umieszczenie cechy probierczej.

Making off sesji BLMQ

Making off sesji BLMQ

więcej >>

Making off sesji BLMQ

Pokaz Horsecka Jewelry - Sopot Fashion Days 2011

Pokaz najnowszej kolekcji Prison Horsecka Jewelry, Sopot Fashion Days 2011

więcej >>

Pokaz najnowszej kolekcji Prison Horsecka Jewelry, Sopot Fashion Days 2011

Agnieszka Maciąg o pokazie Horsecka Jewelry, Sopot Fashion Days 2011

Horsecka Jewelry backstage, Sopot Fashion Days 2011

Tomasz Jacyków o pokazie Horsecka Jewelry, Sopot Fashion Days 2011

Jolanta Borowiec o pokazie Horsecka Jewelry, Sopot Fashion Days 2011

Jolanta Czaja o pokazie Horsecka Jewelry, Sopot Fashion Days 2011

© 2011 Horsecka Jewelry